• 707 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

John Doe